سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
محقق 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
موسسه قرآنی تمهید 
معاون آموزش 
 
 
ترویجی 
همکاری 
موسسه عالی معصومیه خواهران 
مصاحبه گر 
 
 
علمی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور قم 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث 
تدریس 
چیام نور قم 
مدرس 
 
 
تاریخ تفسیر 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
حوزه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
تفسیر 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
نقد تصوف 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
بلاغت 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
مبانی نقد حدیث