تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 4 
1396 
فقه و اصول 
قم 
19.00 
سطح 3 
1392 
رشته تخصصی تفسیرو علوم قرآن 
حوزه علمیه قم  
19.00 
دکترا 
96 
قرآن و حدیث 
علوم تحقیقات تهران 
19.00